කුඩම්මගෙ දුව 03,, අලුත්ම එක,,, ඉන්න හිතෙන රටක්.......